Regulamin serwisu internetowego

„Liga Mistrzów 5S”
Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki i nie ma możliwości indywidualnego ich ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń jego treści. Rozpoczęcie korzystania z programu Ligii Mistrzów 5S i/lub TPM Champion i/lub OEE Management równoznaczne jest z akceptacją zasad przewidzianych w poniższym regulaminie oraz warunków, jakie muszą zostać spełnione w celu korzystania z Serwisu i to według stanu treści regulaminu z chwil i wchodzenia (logowania się) do serwisu co oznacza, iż w przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzonych do regulaminu, zmiany te obowiązują automatycznie z chwilą każdorazowego odwiedzenia serwisu. Obowiązująca wersja regulaminu dostępna będzie przez cały okres istnienia serwisu.

O każdej zmianie Regulaminu użytkownicy będą zawiadamiani przez wysłanie wiadomości e-mail na aktualny adres kontaktowy.

I.    Definicje
LUQAM, Usługodawca – Firma LUQAM Sp. z o. o. Sp. k.  z siedzibą w Krakowie, ul. Kamieńskiego 47, wpisana do KRS pod numerem 0000442347; posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6793087067
 
Usługobiorca – osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

Administrator – osoba fizyczna lub prawna administrująca Serwisem reprezentująca Usługodawcę Liga Mistrzów 5S, Liga, LM 5S, 5S Champions League, Serwis– serwis internetowy należący do usługodawcy, umieszczony pod adresem http://www.5schampionsleague.com, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi
 
Program „Liga Mistrzów 5S” i/lub „TPM Champion” i/lub „OEE Management” – programy realizowane przez LUQAM polegające na świadczeniu usług w zakresie wskazanym w Ogólnych Warunkach Handlowych „Liga Mistrzów 5S” i/lub „TPM Champion” i/lub „OEE Management”.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Regulamin – regulamin Serwisu

Terminy nie zawarte w tym regulaminie należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II.    Informacje ogólne

1. Przedmiotem usług Serwisu jest prezentacja wyników w ramach Programu „Liga Mistrzów 5S” i/lub „TPM Champion” i/lub „OEE Management”.

2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

3. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na: 
4. Administrator może zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców, uniemożliwiając im lub ograniczając im dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.

5. Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przydzielonych Usługobiorcy identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane zmiany dokonywane w Serwisie przez osoby trzecie, np. w wyniku włamania do Serwisu lub w przypadku opisanym w rozdziale II pkt 8 i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane siłą wyższą.

7. Wszelkie treści do zamieszczenia w Serwisie przesyłane są drogą teletransmisji do Administratora za pośrednictwem odpowiednich formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenie odpowiednich treści w Serwisie z uwagi na ich nieodpowiednią treść. 

8. Jeżeli Użytkownik uzyska za pośrednictwem Portalu dostęp do zawartości stron internetowych, produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapoznać się z warunkami świadczenia usług lub dostawy towarów przez te osoby. LUQAM  nie ma wpływu ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania dokonane przez Użytkownika w stosunkach z osobami trzecimi.

III.    Warunki i zasady korzystania z Serwisu

a. Rejestracja
1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest akceptacja warunków Programu „Liga Mistrzów 5S” i /lub „TPM Champion” i/lub „OEE Management” i prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę zgłoszenia do programu „Liga Mistrzów 5S” i /lub „TPM Champion” i/lub „OEE Management”. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego przesłane do LUQAM dane są weryfikowane. W przypadku pozytywnej weryfikacji konto jest aktywowane, a informacja ta jest wysyłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

2. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z podpisaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Usługobiorcą a Usługodawcą.

3. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług w ramach Serwisu nie później niż 48 godziny od momentu utworzenia konta.

b. Konto
1. Usługodawca zobowiązuje się do utworzenia konta Usługobiorcy nie późnej niż 72 godziny od dopełnienia przez Usługobiorcę wszystkich formalności (tj. przesłania formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty o ile taka opłata jest przewidziana).

2. Nazwa konta Usługobiorcy jest tożsama z adresem e-mail podanym przez niego w formularzu zgłoszeniowym.

3. Usługobiorca może korzystać z Serwisu po uprzednim zalogowaniu, które dokonywane jest przez wpisanie nazwy konta oraz hasła dostępu w odpowiednich polach na stronie Serwisu.

4. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, przy czym Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.

5. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje (poprzez wysłanie wiadomości e-mail) Usługobiorcę w terminie 24h od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.

c. Warunki świadczenia usług
1. Warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu to: 
2.  Korzystanie z Serwisu odbywa się w ramach Programu „Liga Mistrzów 5S” i/lub „TPM Champion” i/lub „OEE
Management” i Usługobiorca nie ponosi dodatkowych opłat za korzystanie z Serwisu niż określone w warunkach handlowych Programu „Liga Mistrzów 5S” i/lub „TPM Champion” i/lub „OEE Management”

3. Do prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią.

4.  Konto Usługobiorcy jest aktywne przez cały okres świadczenia usług w ramach Programu „Liga Mistrzów 5S” i/lub „TPM Champion” i/lub „OEE Management”.. Po rezygnacji z Programu „„Liga Mistrzów 5S” i/lub „TPM Champion” i/lub „OEE Management” przez Usługobiorcę jego konto w Serwisie jest dezaktywowane, wprowadzane dane – na życzenie klienta są usuwane z Serwisu.

5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
6. Warunki rozwiązania umowy opisane są w OWH dla każdego z programów (LM5s, TPM champion, OEE Management)

d. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy
1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług poza wypadkami, gdy warunki techniczne uniemożliwiają świadczenie usług i jest to niezależne od LUQAM.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
3.  Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich wykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które żadna strona nie ponosi odpowiedzialności,

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
5. Usługodawca zobowiązuje się do:
6. LUQAM zastrzega sobie prawo do samodzielnego decydowania o funkcjonalności Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności indywidualnego informowania Użytkowników o swoich zamiarach i dokonanych zmianach.

7. LUQAM zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej jego zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

8.  LUQAM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami i przedsiębiorstwem.

9. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i plików udostępnianych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub istotnej części poza Serwisem jeśli nie są one własnością użytkownika.

10. Zabronione jest wykorzystywanie danych zamieszczonych w Serwisie do czynności innych niż nawiązanie kontaktu związanego z poprawą funkcjonowania przedsiębiorstwa.

11. Zabronione jest udostępnianie albo sprzedaż uprawnień dostępu do konta w Serwisie przez Użytkownika na rzecz jakiejkolwiek innej osoby czy podmiotu.
 
12. Zabrania się używania konta pocztowego lub innych zasobów Serwisu do wysyłania spamu, treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, rasistowskich, godzących w uczucia religijne, gróźb etc.

13.  Użytkownik ma prawo do:
14. Użytkownik jest zobowiązany do:
15. LUQAM ma prawo do:
16. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu wyłącznie w celach biznesowych. Zabrania się jednak:
a) kopiowania, reprodukowania, ładowania do pamięci komputera lub zapisywania na nośniku informacji jakichkolwiek informacji, danych, obrazów, katalogów, plików, baz danych lub listingów dostępnych za pośrednictwem Serwisu w celu dalszej odsprzedaży albo dystrybucji całości lub części zawartości Serwisu, w tym w celu działania jako konkurent Serwisu,

b) stałego pobierania zawartości Serwisu w celu tworzenia zbioru danych, kompilacji, bazy danych albo katalogu, w celach wyżej określonych.
 
17. Użytkownik reprezentujący przedsiębiorcę oświadcza że:
a) jest uprawniony do związania przedsiębiorcy postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) podany przez niego w czasie rejestracji w Serwisu adres jest adresem siedziby tego przedsiębiorcy,

c) wszelkie inne informacje podane przez niego podczas rejestracji są prawdziwe, zupełne i aktualne.

18. Użytkownik zapewnia, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa autorskie, znaki towarowe, licencje i patenty do wszelkich informacji, treści i utworów, i że używanie ich przez niego nie narusza praw osób trzecich. Jednocześnie zobowiązuje się do pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Portalu, oraz do zwolnienia LUQAM z wszelkiej odpowiedzialności i pokrycia wszelkich kosztów, jakie poniosła ona w związku z działaniem Użytkownika.

19. Użytkownik zapewnia, że dostarczane do Serwisu informacje nie zawierają danych zdobytych niezgodnie z prawem oraz umowami wiążącymi Użytkownika z osobami trzecimi.

20. LUQAM dołoży wszelkich starań aby zapewnić poprawne działanie Serwisu oraz aby udostępniane przez Serwisu treści były dobrej jakości. 

21. LUQAM nie może zagwarantować, że w każdym przypadku opublikowane w Serwisu treści będą spełniały wszelkie wymagania jakościowe, będą w pełni wiarygodne, dokładne i zupełne.

22. LUQAM nie ponosi odpowiedzialności za:

23. Jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie systemu lub utratę danych, w tym także, lecz nie wyłącznie, spowodowane działaniem siły wyższej, awariami systemów telekomunikacyjnych lub komputerowych, łączy innych dostawców, awarią sieci energetycznej, ingerencją władz i organów państwowych, administracyjnych lub samorządowych), strajkami, lokautami, rozruchami, przerwami w dostawach materiałów, zjawiskami atmosferycznymi, wojną i innymi itp.

24. LUQAM nie kontroluje i nie jest zobowiązany do weryfikowania treści zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników pod względem ich prawdziwości, dokładności, bezpieczeństwa i zgodności z prawdą i prawem.

IV. Ochrona danych 
1.  Usługodawca przetwarza dane Usługobiorcy niezbędne do nawiązana, ukształtowania lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane niezbędne do ich realizacji, jakie zostaną określone w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi i statusu prawnego Usługobiorcy: 

3. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Usługobiorców, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej droga elektroniczną. Po zakończeniu świadczenia usługi dane te podlegają anonimizacji i są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia  usług.

4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

5. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, a forma ich prezentacji stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania i przetwarzania treści zawartych w Serwisie w celu ich publicznej prezentacji, bez odpowiedniej zgody właściciela praw autorskich. Korzystający z portalu zobowiązani są do przestrzegania powyższego zapisu i ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku sprzecznego z nim zachowania.

6. W związku z biznesowym charakterem Serwisu, nie wykorzystuje on danych osobowych osób prywatnych. Wszelkie dane kontaktowe zamieszczane w Portalu mają charakter zawodowy. 

7. Dane Usługobiorcy gromadzone przez Usługodawcę w wyniku wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego nie są rozumiane jako dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.). Uzasadnia się to tym, iż formularz rejestracyjny nie wymaga wprowadzania prywatnych danych kontaktowych, a więc informacji identyfikujących lub mogących identyfikować osoby fizyczne (zgodnie z Art. 6 ww. ustawy). Dane zbierane za pomocą Portalu są związane wyłącznie w celach biznesowych.

8. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Usługobiorców i ochrony ich danych. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 
9. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Usługobiorców) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa "cookies" w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Serwisu oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Usługobiorcy. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Usługobiorców.
 
10. Usługodawca ma prawo przetwarzania danych Usługobiorcy bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

11. W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji usługi i w niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy  przysługuje prawo wglądu do swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

12. W przypadku danych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach marketingowych, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania w celach marketingowych podanych w formularzu rejestracyjnym danych. 

13. Dane przechowywane są przez Usługodawcę.

V. Reklamacje
1.  Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu, mogą być zgłaszane przez Usługobiorcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Administratora na adres ligamistrzow5s@luqam.com

2. Usługobiorcy mają także prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

3. Reklamacja jest rozpatrywana przez Usługodawcę.

4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: ligamistrzow5s@luqam.com, wpisując w temacie „Reklamacja”

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej takie informacje jak: określenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

6. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez obsługę Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Usługobiorca będzie poinformowany niezwłocznie o decyzji zapadłej w wyniku rozpatrywania reklamacji przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Usługobiorcę do wskazówek udzielanych Usługobiorcom na bieżąco w Serwisie lub bezpośrednio przez Administratora.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Usługobiorcy, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Usługobiorcy, w celu modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

9. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2014 r.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

3. W przypadku zmiany Regulaminu Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez niezwłoczne zgłoszenie tego do Administratora. 

4. Jeżeli Usługobiorca zaloguje się do Serwisu po wejściu w życie nowego Regulaminu, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń.

5. Regulamin oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu i Unii Europejskiej.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby LUQAM.

7. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

VII.    Zagrożenia związane z korzystaniem z usług
1. Spam
Spam to niechciane wiadomości elektroniczne, rozsyłane do wielu odbiorców (niezależnie od ich tożsamości) bez wyrażenia ich zgody, których treść daje podstawę przypuszczać, iż ich nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy.

2. Konie trojańskie (tzw. trojany)
Konie trojańskie to programy, które podszywając się pod inne aplikacje, mają na celu umożliwienie uzyskania dostępu i przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika.

3. Wirusy komputerowe
Wirusy to programy, które w celowy sposób powielają się bez zgody użytkownika i których głównym celem jest utrudnianie pracy systemu operacyjnego, a przez to korzystanie z komputera.